Modules avondonderwijs

Het avondonderwijs geeft je de mogelijkheid om werken en studeren te combineren.

Het avondonderwijs bevat dezelfde lesinhouden en opbouw als het dagonderwijs, maar wordt aangeboden binnen een “flexibel” systeem. Hierdoor wordt het mogelijk de les en stagemomenten te combineren met je (deeltijdse) job.

De lessen gaan door op maandag (overdag) van 8u30-17u00 en op dinsdag en donderdag van 17u00-21u30. De stages worden gespreid over gans de module.

Er kan maximum ¼ van het totaal aantal stage-uren voor de hele opleiding gepresteerd worden op de huidige werkplek, dit enkel indien je reeds als zorgkundige werkt. De verdeling van de stage-uren op de eigen werkplek zal bepaald worden door de stagecoördinator. Dit om de spreiding van de uren over heel de opleiding te garanderen.

Wil je meer info, kies dan voor het onderdeel 'Inschrijven'.

Toelatingsvoorwaarden

Met één van deze studiebewijzen mag je starten:

  • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO)
  • diploma secundair onderwijs
  • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden
  • certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden
  • certificaat van het hoger beroepsonderwijs
  • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie
  • diploma van het hoger beroepsonderwijs
  • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
  • diploma van een bachelor of master

Of met een studiebewijs dat wordt erkend* als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma's. Bij het ontbreken van zo’n erkenning kan de toelatingsklassenraad personen toelaten die een studiebewijs behaald hebben in een land buiten de Europese Unie, als dat studiebewijs daar toelating geeft tot het hoger onderwijs.

Een school kan afwijkende toelatingsvoorwaarden tot de opleiding opnemen. Concreet beslist de inrichtende macht of toelatingsproeven georganiseerd worden. Zo ja, moet dit in het schoolreglement vermeld worden. Afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen enkel op basis van humanitaire, medische, psychische of sociale redenen of op basis van het algemene niveau van de kandidaat. Dit algemene niveau wordt getoetst aan de hand van een toelatingsproef.
De toelatingsproef wordt beoordeeld door de toelatingsklassenraad en dient georganiseerd te worden binnen de 5 lesdagen nadat je met de opleiding bent gestart.

*erkenning krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst.